برنامه کلاس‌ها

کلاس‌ها هفته‌ایی حداکثر سه جلسه برگزار می شود.
هر ترم ۱۰ جلسه‌ی ۲ ساعته می باشد
زمان کلاس هر روز به غیر از روزهای تعطیل رسمی از ۱۰ تا ۱۲ ، ۱۲ تا ۱۴ ، ۱۴ تا ۱۶ ، ۱۶ تا ۱۸ ، ۱۸ تا ۲۰ می باشد
در هر کلاس حداکثر ۵ نفر حضور دارند
همه افراد می‌توانند از کارگاه استفاده کنند.
مادامی که هنرجو در حال آموزش است هزینه مواد اولیه و پخت آثار به عهده آموزشگاه خواهد بود.