ترم لعاب پیشرفته ۱ آموزشگاه ارام هنر

ترم لعاب پیشرفته ۱ آموزشگاه ارام هنر

در این ترم به لعابهای پخت بالا پرداخته می شود ولی برای ورود به این بحث نیاز است.

به بدنه هایی که این لعاب‌ها بر روی آنها اعمال می شوند آماده باشد. در ابتدای ترم مبحث بدنه مطرح خواهد شد و چندین بدنه ارتنور استنور و پرسلن ساخته می شود و بعد از آن به لعابهای پخت بالا می پردازیم و سپس به لعابهای همچون کریستالی زرین فام، سلادن، چان معرفی خواهد شد.