ترم سوم پیشرفته: چرخ

در این ترم تکنیکهای غیر معمول بر روی چرخ آموزش داده می شود. این ترم نیاز به مهارت زیادی در چرخ کاری دارد.