ترم دهم: لعاب ۳

در این ترم به شیمی لعاب پرداخته خواهد شد. براساس نیاز فرمول ترانس به روش زگر نوشته و محاسبه می شود. براساس خواص لعاب شامل نقطه ذوب،، ضریب انبساط حرارتی مقاومت مکانیکی، کشش سطحی، ویسکوزیته، سختی و خواص الکتریکی. هر کدام جداگانه بررسی می شود و ستون گداز آورها برای هر کدام از خاصیتها بررسی می شود نتیجتاً لعابهای ویژه ایی همچون لعاب انقباضی قرمز کرمی و اونتورین پخت پایین آموزش داده خواهد شد.

لعاب انقباضی