ترم پنجم: چرخ ۲

فرم‌هایی که در این ترم آموزش داده می شوند (هر جلسه فرم‌های جلسه قبل تراش داده می شود)

  • بشقاب
  • ظرف پایه دار
  • سه نوع در

ظرف در دار