ترم ششم: چرخ ۳

  • پنج نوع در (۸ نوع در وجود دارد)
  • سر بسته

ظرف سربسته