ترم سوم: قالب‌گیری و تکثیر

دو نوع قالب گیری وجود دارد. پرس گل، ریخته گیری. در پرس گل، فیزیکی است ولی در ریخته‌گری قالب شیمیایی است. در روش پرس گل فقط می‌توان از سطوح، قالب‌گیری کرد مانند یک نقش برجسته ساده ولی در قالب چند تکه ریخته‌گری صورت می گیرد. از یک فرم سه بعدی می‌توان قالب گرفت و تکثیر کرد. قالب‌های سرامیکی گچی هستند در قالبگیری یک تکه و پرس گل بعد از ساختن ماکت گلی قبل از اینکه گل خشک شود می‌توان دور کار را با فاصله حصار کرد و گچ ریخت قبل از گچ ریختن باید ماکت شما کاملاً کنیک باشد. بعد، از گیرش گچ که یک مرحله مهم است می‌توان قالب را از ماکت جدا کرد و بعد از خشک شدن قالب می‌توان گل را در داخل قالب فشار داد و کار تکثیر می‌شود. از این قالب چیزی در حدود ۳۰ قطعه می‌توانید تولید کنید. در قالب‌گیری چند تکه مراحل، بسیار پیچیده تر است و از حوصله این بخش خارج است.

قالب گیری فیل

قالب گیری ایستر

مراحل قالب گیری