ترم‌های آموزش سفالگری

آموزش سفالگری در این آموزشگاه در ترم‌های زیر ارائه می‌گردد:

 1. ترم اول: پینچ(Pinch) فیتیلهایی(coil) ورقهایی(slab)
 2. ترم دوم: نقشبرجستهمجسمه
 3. ترم سوم: قالبگیری و تکثیر
 4. ترم چهارم: چرخ یک
 5. ترم پنجم: چرخ دو
 6. ترم ششم: جرخ سه
 7. ترم هفتم: چرخ چهار
 8. ترم هشتم: لعاب یک
 9. ترم نهم: لعاب دو
 10. ترم دهم: لعاب سه

پس از با موفقیت گذراندن ترم‌های بالا، هنرجو می‌تواند ترم‌های پیشرفته‌ی زیر را نیز بگذراند:

 1. لعاب یک پیشرفته
 2. لعاب دو پیشرفته
 3. چرخ پیشرفته
 4. طراحی برای سرامیک